Com publicar un article en aquest bloc:

PORTAL INDEPENDENT AL SERVEI DELS CIUTADANS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Per publicar un article en aquest bloc només heu d'enviar-lo mitjançant un correu electrónic a l'adreça: stcugat2@gmail.com indicant el nom i cognoms, telèfon de contacte i número del DNI.

dijous, 29 de gener de 2009

Més sobre el Consell de Cultura

Fa pocs dies s’ha constituït el Consell Nacional de la Cultura i de les Arts, creat per la llei 6/2008 del 13 de maig. Com hom sap, no ha estat absent de polèmica, el sector musical s’hi ha sentit marginat, a la qual cosa els seus membres han contestat que la voluntat del Consell és representar tothom i, a més, han ofert treballar en comissions sectorials. Això té causa en el fet que a Sant Cugat també existeix un Consell de Cultura, constituït el 14 de març del 2007 i, no cal dir-ho, amb unes competències i, sobretot, instruments d’actuació molt inferiors al català; i del qual he vingut informant des d’aquestes pàgines, la darrera vegada en l’exemplar número 68.

Com a membre d’aquest consell considero una obligació informar del que anem fent, per la qual cosa em sembla convenient fer un resum de les tasques a les quals ens hem dedicat als darrers mesos:

a) Elaboració de nous criteris –que, en realitat, és una modificació dels ja existents- d’ajut econòmic municipal (subvencions) a entitats i associacions. Hem intentat introduir una major racionalització a la distribució de les subvencions. L’objectiu és que les subvencions no es limitin a ser una continuïtat de les de l’any anterior, sinó que s’apliquin amb rigor els criteris establerts en cada un dels projectes presentats. L’assemblea d’entitats culturals va conèixer i aprovar, amb algunes modificacions, la nova proposta en la seva reunió del passat 30 d`octubre. Òbviament, nous criteris no vol dir forçosament més diner per repartir, especialment aquest any, que com tothom sap és un any de disminució d’ingressos i, per tant, de contenció de la despesa.

b) Elaboració d’un informe sobre la proposta de Pla d’equipaments. El Consell va discutir i aprovar un document presentat per la seva comissió d’equipaments, el qual es va fer arribar a la tinent d’alcalde de territori el passat 19 de novembre. Hem fet arribar la nostra opinió sobre un seguit d’equipaments culturals: xarxa de biblioteques, celler cooperatiu, casa de cultura, monestir i museu de Sant Cugat, museu Casa Aymat, arxiu històric municipal, sales d’exposicions, xarxa de centres cívics, casino de la Floresta i el que hem anomenat centres culturals de referència (a part de referir-nos a un conjunt d’edificis sobre els quals l’Ajuntament ha de donar una solució: edifici antic ajuntament, villa Felisa o casa Jaumandreu, masies Can Rabella i Can Canyameres i Can Quitèria). El Consell de cultura compta amb un representat a la Comissió de seguiment del pla d’equipaments.

c) Tal com vam fer l’any passat i d’acord amb el que preveu el seu reglament, el consell ha emès un informe sobre el programa d’actuació i pressupost municipal de cultura del 2009. En el benentès que el Consell ve entenent que no és la seva funció pronunciar-se sobre la concreció pressupostària de l’acció de govern, sinó que ha de centrar-se en avaluar l’encaix de les propostes programaticopressupostaries en el pla de cultura i en el conjunt de debats i propostes que es produeixen al si del consell.

d) Hem dedicat dues sessions, la del 4 de novembre i la del 20 de gener, ha debatre sobre la festa major. El consistori ha obert un procés participatiu en el qual vol posar en discussió el model de festa, un debat a nivell polític, tècnic i ciutadà (consells sectorials i entitats). El consell ha aportat el seu gra de sorra en aquest debat, ens hem pronunciat en tres aspectes: a) concepte de festa major (què ha de ser la festa?); b) format de la festa (quines coses cal canviar?); i organització de la festa (quin tipus de comissió organitzadora?). És previst un fòrum que reculli i sintetitzi el conjunt de propostes.

e) Per últim, vull referir-me a un tema que encara no ha estat discutit al consell. D’antuvi vull excusar-me per fer servir informació privilegiada, la que hem permet el fet se ser membre del consell, i expressar que acceptaré de bon grat l’esbroncada que probablement rebré d’algun càrrec polític per airejar el tema. Em refereixo al projecte de gestió de la casa de cultura, la qual passarà de denominar-se també centre de recursos culturals. La proposta (repeteixo, és una proposta) té dos aspectes que em semblen positius: a) la creació d’una comissió de seguiment de la gestió del centre, composta per un representant de cada una de les entitats que hi estan ubicades; i b) la creació d’una oficina al servei de les entitats socioculturals. Però hi ha dos aspectes que, sens cap mena de dubte, caldrà discutir a bastament: a) la concessió de la gestió del centre a una entitat externa (abans en dèiem privatització de la gestió), sota la supervisió dels serveis tècnics de l’ajuntament, això sí; i b). la creació d’una oferta cultural que l’aproximarà al que són els centres cívics dels districtes. El nucli del municipi no té la necessitat de l’oferta cultural municipal que tenen els districtes. El nucli disposa d’algunes entitats que, en gran part, ja estan oferint el que se’ns proposa. Seria absurd solapar activitats. Abans de fer-ho, cal dialogar amb aquestes entitats –estic pensant amb l’Ateneu, la Unió, el Club Muntanyenc,...- i definir una oferta complementària a la que estan oferint. Seria absurd que les entitats es queixessin perquè no tenen el suficient suport econòmic municipal i, a la vegada, l’Ajuntament estigués oferint alguns serveis idèntics. En definitiva, estem davant el tema de sempre: quin paper ha de jugar l’Ajuntament i quin les entitats. Contestar aquest interrogant i fer-ho en termes de cost/qualitat, és quelcom imprescindible.

Fins aquí he arribat. Seguirem informant (i debatent).

Jordi Casas
Membre del Consell de Cultura i de Fundació Sant Cugat