Com publicar un article en aquest bloc:

PORTAL INDEPENDENT AL SERVEI DELS CIUTADANS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Per publicar un article en aquest bloc només heu d'enviar-lo mitjançant un correu electrónic a l'adreça: stcugat2@gmail.com indicant el nom i cognoms, telèfon de contacte i número del DNI.

divendres, 24 de juliol del 2009

L'Ajuntament paga al Tot Sant Cugat i Diari de Sant Cugat 95.288€ anuals per inserció de publicitat i informació institucional (7.941€ mensuals)


ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 16.03.09

ALCALDIA

Comunicació

2.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DE CONTRACTE AMB PREMSA LOCAL SANT CUGAT, SL, PER A LA INSERCIÓ DE PUBLICITAT I INFORMACIÓ INSTITUCIONAL.

Atesa la necessitat de donar continuïtat al servei d’inserció d’informació d’interès públic i publicitat institucional en els termes i objecte descrits en l’article 3 de la Llei del Parlament de Catalunya 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regula la publicitat institucional.

Atès que en data 28 d’abril de 2005 fou formalitzat amb PREMSA LOCAL SANT CUGAT, SL un contracte de serveis en el marc d’un expedient de procediment negociat a l’empara de l’article 210.h) del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aplicable per raons temporals i que establia el límit de durada màxima dels contractes de serveis en 4 anys esdevenint en conseqüència necessària una nova contractació per donar continuïtat al servei de comunicació municipal i publicitat institucional.

Atès que ha estat emès en data 26.02.09 informe conjunt per part del Cap de Gabinet de Premsa i Comunicació i Gerència municipal del qual se’n desprèn i en resulta que a nivell local no hi ha cap altre mitjà que tingui la difusió de les publicacions “TOT SANT CUGAT” i “DIARI DE SANT CUGAT”, amb la correlativa concurrència del supòsit legal d’excepció licitatòria i viabilitat per raons tècniques d’acudir a la contractació a través de procediment negociat sense publicitat segons allò que preveu l’article 154.d) de la vigent Llei Estatal 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) .

Atès la procedència de donar continuïtat al servei de comunicació i publicitat institucional en el marc del contracte de serveis que no podran tenir un període de vigència superior a 4 anys sens perjudici d’una eventual pròrroga màxima de 2 anualitats que en cap cas podran superar aïllada o conjuntament el termini fixat originàriament i amb el límit absolut de durada total del contracte en termes agregats –termini inicial i pròrrogues- de 6 anys, segons que estableix l’article 279 de la LCSP.

En base a tot l’anterior, la Junta de Govern Local adopta els següents:

ACORDS

1r.- ADJUDICAR PROVISIONALMENT a través de procediment negociat sense publicitat a l’empara de l’article 154.b) de la LCSP a PREMSA LOCAL SANT CUGAT, SL el contracte per a prestació del servei d’inserció d’informació d’interès públic i publicitat institucional per a l’any 2009 pel preu de 82.144,83 €/any, més IVA, per un import de 13.143,17 €, resultant un cost total de 95.288 €/any, amb subjecció al Plec municipal de clàusules administratives particulars que regula els contractes de serveis a través de procediment negociat.

2n.- APROVAR, en els mateixos termes que ha estat presentada, la proposta de despesa per un import de 95.288 € (IVA inclòs) referida a l’any 2009 I APLICAR la referida despesa amb càrrec a la partida núm. 92000.46300.2260205.80200, projecte 2009.2.80200.1.1, del Pressupost per a l’exercici 2009, a la bossa de vinculació per consignació suficient.

3r.- REQUERIR a l’adjudicatari provisional a fi que dins el termini de deu dies hàbils, presenti el document següent: - Sengles certificats emesos de manera respectiva per l’Agència Estatal Tributària i per la Tresoreria de la Seguretat Social acreditatius de que l’adjudicatària es troba al corrent en la tributació fiscal i en la cotització a la Seguretat Social.

4t.- ELEVAR a definitiva l’adjudicació provisional sense necessitat de nou acord, un cop transcorregut el termini indicat a l’apartat anterior i presentada en forma la documentació requerida a l’adjudicatari provisional.

5è.- DISPOSAR la formalització del contracte en document administratiu dins del termini de deu dies hàbils computables des de que l’adjudicació resti elevada a definitiva de conformitat amb l’article 140 de la LCSP.

Eleminds

divendres, 17 de juliol del 2009

Salut Pública: L'Ajuntament posa en perill la salut dels ciutadans de Sant Cugat i perjudica el medi ambient


De tots és sabut que quan es treballa amb una serra radial tallant pedra, la primera mesura és dur màscara per no respirar la pols fina que s'aixeca; i la segona, que no s'ha de generar precisament aquesta pols perquè ho respirin els altres. És obligatori treballar amb maquinària que aporti aigua o aspiració per a no contaminar l'atmosfera. A Sant Cugat del Vallés aquests principis es desconeixen, precisament en les obres que disposa l'administració. Es treballa sense màscara i tallant pedra en sec.
Quan es talla en sec asfalt, la pols que es genera pot ser cancerígena, i si es tallen en sec les pedres que componen les voreres la pols que s'aixeca conté silicats que s'introduïxen en els alvèols pulmonars i els bronquis quedant allí per a tota la vida per ser totalment insolubles. Amb els anys poden generar malalties. La pols que s'ha generat d'aquesta manera en Sant Cugat no ha desaparegut en acabar l'obra. Es torna a aixecar cada vegada que referma el vent, encara que no ho veiem. Des de les obres de la Rambla del Celler a totes les quals s'estan efectuant avui, l'atemptat contra la salut dels ciutadans és contínua. Denuncio aquesta situació i demano a l'administració que, ja que tenim un departament de medi ambient que es dediquin a controlar el que fan les brigades o que els donin maquinària adequada.

ELEMINDS - J.R. Loidi

dijous, 2 de juliol del 2009

L'oposició i els clubs santcugatencs exigeixen mesures urgents i un tom en la política esportiva municipal


La major part de l'oposició municipal i diversos clubs esportius representatius de la ciutat, van reclamar ahir un tom en la política municipal a càrrec del regidor d'esports, Xavier Amador, a causa de la manca d'equipaments que pateixen clubs i entitats en els darrers anys i de la greu situació que pateix el Karate Sant Cugat actualment, reclamant una instal·lació adient per entrenar-se, i amb les molèsties que provoca ara la forta calor a la Sala Blava del PAV-3, sense ventilació.

Greus queixes d'Alfredo Bergua, antic regidor d'esports

Alfredo Bergua, un dels polítics que més coneix l'esport local, conjuntament amb la cap municipal dels populars santcugatencs, Berta Rodríguez, van manifestar ahir el seu profund desacord amb la política duta a terme per l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès en matèria d’esports. Els populars van criticar el regidor d’esports de l’ajuntament de Sant Cugat del Vallès, Xavier Amador, mitjançant un manifest on s'explica que el màxim responsable del govern municipal en la matèria mostra una actitud de menyspreu i/o passotisme cap a les entitats esportives de tot el municipi.


El PPC destaca que Xavier Amador roman indiferent davant la situació actual o si més no, no actua en conseqüència. D’altra banda també se'l critica per la seva manera de prendre decisions, i es questiona qui lidera realment l’acció política, si el mateix regidor o algú amb escassos coneixements que l’ha conduït a posicionar-se a favor de certes actuacions que no s’assemblen massa a les que el senyor Amador proposava. Des de dins del partit, es vol promoure una reacció per tal de generar un canvi en la política esportiva de l’ajuntament ja que es creu que s’està deixant de banda l'esport d’una manera flagrant, i no només no s’està incentivant mitjançant la tramitació de subvencions, construcció d'instal·lacions, etc., sinó que a més a més s’estan retallant els entrenaments i les activitats esportives de totes les entitats de la ciutat.

Un exemple d’això el trobem, segons els populars, en què des de la legislatura de 1999-2003 no s’ha realitzat ni un sol pla d’instal·lacions esportives més en tot el municipi. És per això que el PPC reclama actuacions favorables cap a l’esport de Sant Cugat enlloc de posar pals a les rodes als clubs per la seva millora i expansió, a més d’una intervenció urgent de l’alcalde on es pronunciï i deixi de dir tant sols allò que la gent vol sentir per després fer tot el contrari tal com assegura la líder del partit Berta Rodríguez. Si no és així, segons Rodríguez, s’haurà de fer un "pas més i presentar una moció de censura contra Xavier Amador per tal de promoure i tractar com es mereix a l’esport en general i a les entitats esportives Santcugatenques".

ICV-EUiA afirma que la situació és límit

Joan Calderón, responsable d'esports dels ecosocialistes a Sant Cugat, manifestava a Eleminds també que "no hi ha prou equipaments a la ciutat, i no hi ha cap mena de diàleg entre ajuntament i clubs o entitats." "Tot el tema de la pista d'atletisme està parat, per exemple. Les demandes del rugby tampoc s'atenen. El tema de la gespa artificial de Can Magí també és greu. La comunicació no existeix. Ara tenim el flagrant tema del Karate, i també el complex de fitness de Mira-sol, aprovat fa temps i no es fa absolutament res. La situació és insostenible."

El SantCu, preocupat perquè els joves són els perjudicats

Llorenç Santasusagna, president del Sant Cugat Esport F.C., va comentar a Eleminds respecte tota la problemàtica que "la missió del consistori és facilitar-nos els equipaments, i amb això nosaltres ja ens encarregarem de dirigir els nostres clubs." Santasusagna, que es va mostrar agraït per l'ajut de l'ajuntament en matèria de subvenció, va manifestar que "l'esport santcugatenc necessita més equipaments, perquè en els darrers 13 anys, la població s'ha duplicat i les instal·lacions continuen sent les mateixes."

El que és més greu, segons el president del SantCu, és que "l'Ajuntament no sigui conscient de la funció de l'esport respecte la canalla. Els valors que representa, el complement en la formació dels joves, que amb l'esport deixen de fer altres coses no productives." Respecte la particular situació del SantCu, Santasusagna manifesta que "Aquest any 60 nens no van poder practicar esport al meu club perquè ja no hi cabien, això no pot ser. Què hauran fet? Dóna la impressió que l'esport està abandonat en aquest municipi."

Finalment, Santasusagna va dir que "Un bon moment per haver fet més equipaments, i ja li vaig dir a en Recoder, va ser quan es va fer Vullpalleres, però no em van fer cas i ara mira com ens trobem. El cas del Karate és un més dels problemes que hi ha." Realment, m'importa molt que l'Ajuntament entengui que l'esport és essencial per a la ciutat!"

El Karate ja no pot aguantar més i el seu director esportiu demana la dimissió d'Amador

Per la seva banda, el director esportiu del Karate de Sant Cugat, Salvador Álvarez, demana la dimissió del regidor d'esports, davant la greu situació que pateix el club.

Toni Rabascall/ Ignasi Massafret