Com publicar un article en aquest bloc:

PORTAL INDEPENDENT AL SERVEI DELS CIUTADANS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Per publicar un article en aquest bloc només heu d'enviar-lo mitjançant un correu electrónic a l'adreça: stcugat2@gmail.com indicant el nom i cognoms, telèfon de contacte i número del DNI.

dimecres, 26 de novembre de 2008

Equipaments i participació ciutadana

Aquest va ser el títol de la taula rodona que es va fer el proppassat dia 7 en el marc de la Festa de Tardor. Va servir perquè ens féssim una idea més acabada de com han anat les coses i com és previsible que vagin a partir d’ara, en aquest sentit va quedar clar que l’elaboració del Pla d’equipaments no serà una qüestió de quatre dies, l’alcalde de Molins de Rei ens va explicar que ells van tardar dos anys. En tot cas, el procés de participació ciutadana ja és tancat i ens agradaria, a partir dels documents que coneixem, fer una breu reflexió del que ha donat de si aquest procés, amb el benentès que no estem prejutjant el resultat final.

Les grans xifres del que té la Comissió de seguiment o Equip redactor sobre la taula, són les següents. En total hi ha 128 propostes (incloent les inicials de l’equip de govern). D’aquestes, 24 (19%) són sobre equipaments culturals, 15 (12%) sobre equipaments docents, 27 (21%) sobre equipaments de salut i serveis socials, 8 (8%) sobre equipaments esportius i 8 (8%) sobre equipaments tecnicoadministratius. A aquests percentatges, que cobreixen els cinc grans àmbits en els quals es dividia el projecte de pla, cal sumar-hi 6 (5%) propostes sobre altres equipaments, 34 ( 26%) sobre millora de la gestió, ampliació de serveis i nous usos d’edificis municipals i 6 (5%) sobre serveis diversos. Cal dir que cada proposta no equival a un sol equipament, ja que hi ha propostes que engloben diversos equipaments, especialment en el cas dels docents, però això no modifica substancialment la idea que volem transmetre, que no és altra que hi ha un bon grapat de propostes sobre les quals ara caldrà filar prim.

Naturalment, cada una d’aquestes propostes no implica una acció municipal futura, moltes d’elles s’encavalquen, ja que hi ha hagut una gran coincidència en moltes d’elles. No cal dir que les mancances en alguns equipaments fan que la coincidència sigui total o pràcticament total, ens referim a temes com el 3r CAP, la xarxa de biblioteques i les necessitats en matèria docent (escoles bressol, CEIP i IES). El que sorprèn més en l’apartat de coincidències, és la que existeix entre les propostes inicials de l’equip de govern i les que han resultat del procés participatiu. Vegem-ho. L’equip de govern havia iniciat el debat amb 27 propostes, dues d’elles desglossables, les que fan referència als CEIP i IES. El procés participatiu n’ha posat sobre la taula un total de 28. Si reduïm aquestes darreres a les que vertaderament són propostes de nous equipaments, ens quedem amb una xifra de 23. D’aquesta xifra, 15 (65%) coincideixen amb propostes que inicialment feia el pla. Això ens plateja algunes consideracions: a) els dèficits són tan evidents que les coincidències eren pràcticament inevitables; b) els proposants han estat conscients que no és moment d’estirar més el braç que la màniga; o c) ens ha mancat a tots plegats una mica més d’imaginació. Com sempre sol passar, és segur que l’explicació sigui una mica més complexa i inclogui una mica de tot plegat.

Per tenir una idea de quin és el repte amb el qual s’enfronta l’equipa redactor, ens cal veure realment, un cop suprimides les coincidències, de quants equipaments estem parlant i de quines característiques. Cultura: 5 equipaments i rehabilitació de quatre edificis municipals per a activitats culturals i/o cíviques. Docència: 13 equipaments. Salut i serveis socials: 5 equipaments i rehabilitació de 3 edificis municipals per a serveis sanitaris i/o socials. Esports: 4 equipaments i millora i/o ampliació dels equipaments esportius dels districtes. Tecnicoadministratius: 5 equipaments. A la qual cosa cal sumar 6 equipaments de caràcter divers i la millora o ampliació de 25 equipaments o serveis. En total, estem davant d’una setantena de propostes sobre les quals ara caldrà posar fil a l’agulla, que es tant com dir que caldrà separar el gra de la palla, i que se’ns perdoni l’expressió, i marcar prioritats. Una cosa és senyalar les mancances i una altra molt diferent fer un programa d’actuació d’acord amb les possibilitats reals. Això darrer, en última instància, serà feina de l’Ajuntament. Esperem que l’encertin.

La redacció