Com publicar un article en aquest bloc:

PORTAL INDEPENDENT AL SERVEI DELS CIUTADANS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Per publicar un article en aquest bloc només heu d'enviar-lo mitjançant un correu electrónic a l'adreça: stcugat2@gmail.com indicant el nom i cognoms, telèfon de contacte i número del DNI.

dissabte, 25 d’abril del 2009

La falta de transparencia com a resposta ?

En el darrer Ple, l’equip de govern de l’Ajuntament de Sant Cugat (CIU) va impedir la aprovació de una moció presentada per el PSC i recolzada per tota l’oposició amb l’objectiu que la gestió de les contractacions fos transparent.Aquesta postura absolutament antidemocràtica potencia les sospites de que aquest obscurantisme amaga quelcom que a dia d’avui encara no sabem.
Un altre exemple és la sentencia del TSJC que anul·la l'aprovació dels pressupostos del 2004 i que l’equip de govern ha intentat amagar a la opinió pública.A dia d’avui encara ningú ens ha explicat quines seran les seves conseqüències.
Cal obrir les finestres i que corri aire fresc abans que sigui massa tard ¡¡

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA PER TAL QUE ES MILLORILA TRANSPARÈNCIA EN LA CONTRACTACIÓ DE SERVEIS
L’ONG Transparència Internacional (TI) va elaborar l’any 2008 L’Índex de Transparència dels Ajuntaments (ITA).
En aquest índex s’han avaluat cinc àrees de transparència. A grans trets, recullen àrees d’informació interna i externa transparència en matèria urbanística i en la contractació de serveis.
Si bé és cert que en els apartat d’informació els resultats son positius, en l’apartat de contractació de serveis, la gestió del nostre Ajuntament queda molt malparada situant-se en el lloc 69è lloc amb una puntuació de 16,7 punts essent la mitjana 37,3, i per tant molt lluny dels municipis punters en la transparència en la contractació de serveis.
Creiem molt preocupants els resultats de l’àrea de contractació del nostre Ajuntament i per tant de la gestió de l’Equip de Govern atès que el pressupost lligat a contractacions (en les seves múltiples característiques i tipologies) representa un 40% del pressupost de l’any auditat (uns 92 milions d’euros d’ordinari)
Aquest 2009 l’Ajuntament de Sant Cugat ha rebut la demanda de tornar a auditar la transparència de les diferents àrees per part de l’ONG referenciada.
- Atès que el pressupost lligat a contractació representa, conjuntament amb el destinat a recursos humans, és el més important del pressupost ordinari.
- Atès que els índexs i les auditories han de servir per constatar tot allò que es realitza d’una manera òptima però també per posar en evidència i resolució tot allò que té un marge de millora
- Atès que els grups de l’oposició ja formen part de les meses de contractació amb imports de licitació superiors a un milió d’euros (Moció plenària aprovada a instàncies del Grup Municipal d’ICV-EUiA), i creiem que és una acció encertada per obrir i dotar de transparència aquests processos i fins i tot ampliar-los.
- Atès que existeixen mecanismes de millora que han de revertir en un millor serveis als ciutadans i ciutadanes de Sant Cugat del Vallès, els proveïdors i les empreses licitadores de contractes
- Atès que el nostre Ajuntament es troba immers en les conseqüències econòmiques plurianuals de l’aprovació d’un reconeixement de deute extrapressupostari per valor de més de 3,5 milions d’euros.
- Atès que en l’actual conjuntura de crisi econòmica s’han d’accentuar, encara més, les praxis de transparència i la cerca d’eficiència econòmica
Per tot això, el Grup Municipal Socialista, proposa que aquest Ple adopti elssegüentsACORDS:
1- PUBLICAR el procediment de contractació de serveis.
2- CONSTITUIR una Comissió Específica de Vigilància de la Contractació, de la que formi part un representant de cada Grup Municipal.
3- MILLORAR la publicació, en els mitjans de comunicació municipal, de les convocatòries,obertura de concursos per licitació així com les publicacions dels resultats de les licitacions.
4- AFAVORIR la contractació concursal front la contractació directa.
5- PUBLICAR la quantia de les vendes/operacions amb cadascú dels proveïdors més importants de l’Ajuntament.
6- PUBLICAR la quantia de vendes/operacions amb cadascú dels adjudicataris i contractistes més importants de l’Ajuntament.
7- INCLOURE els presents acords en les bases de les licitacions.
8- DUR a terme les accions necessàries per tal que es compleixin els acords precedents en tres mesos a partir de l’aprovació de la moció.
9- TRASLLADAR els presents acords als concessionaris i proveïdors municipals.

Sant Cugat del Vallès, 20 d’abril del 2009

Jaume Massanés i Papell