Com publicar un article en aquest bloc:

PORTAL INDEPENDENT AL SERVEI DELS CIUTADANS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Per publicar un article en aquest bloc només heu d'enviar-lo mitjançant un correu electrónic a l'adreça: stcugat2@gmail.com indicant el nom i cognoms, telèfon de contacte i número del DNI.

dimarts, 15 de gener de 2008

Els santcugatencs tenim el dret de saber com es gestionen els nostres impostos.

MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS D’ICV-EUiA I PSC-CPC INSTANT A LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ D’INVESTIGACIÓ SOBRE EL RECONEIXEMENT DEL DEUTE MUNICIPAL A FAVOR DEL GRUP EMPRESARIAL TMA DES DE 1998 FINS EL 2008.

El dia 22 de maig de 2007 es va signar un conveni de reconeixement de deute municipal a favor del grup empresarial TMA (conformat en aquest cas per la societat mercantil Tecnologia Medio Ambiente Grup F. Sánchez, SL i a la societat mercantil Espais Verds del Vallès, S.A.) per valor de 3.554.217,47 €. Aquest conveni fou aprovat per decret d’Alcaldia núm. 909/07, fent referència que l’informe de l’interventor municipal de data 22 de maig de 2007 efectuaria la fiscalització a posteriori i prèviament a la seva ratificació plenària.
El grup TMA te unes dates d’adjudicació concursal i contractes signats tals com: la neteja de les dependències municipals des de l’any 1991 fins el 2007, la neteja del clavegueram des del 2001, la recollida dels Residus Sòlids Urbans des de 1993, prorrogat el 1996 fins el 2008, les recollides selectives des del 2002 i el manteniment de parcs i jardins des de l’any 2002.
El novembre de 1998 per comissió de govern es va aprovar un reconeixement de crèdit i major despesa per import de 283.103 € anuals pels majors serveis prestats com ajust temporal, consolidant-se com a despesa.
El 23 de febrer de 2004 la Junta de Govern Local aprovà una proposta d’acord de reconeixement de deute municipal pels serveis prestats a favor de l’empresa concessionària de RSU per un import total de 2.599.155 €, pels següents conceptes : diferència de RSU de l’any 2000 a 31 gener de 2004, diferència per les revisions de preus pel període 1997-2002, diferències pel servei de recollida selectiva de residus i el pagament d’interessos de demora de l’any 1998 a 2004.
En els informes que acompanyen als expedients aprovats al ple es fa esment a comportaments administratius que han estat lesius per la bona marxa del nostre ajuntament i les seves finances. En l’informe d’intervenció de 13 de desembre de 2007 s’esmenta en la seva plana 3 que “aquest seria un servei prestat pel concessionari que la formalització dels serveis prestats, la necessària consignació pressupostària per poder fer front a aquesta despesa i el corresponent pagament un cop més han estat desfasats, no informats degudament a l’àmbit d’Economia i pendent de ser aprovats en el seu moment, tant els canvis tècnics com la seva corresponent trasllat als pressupostos municipals”.
També en l’informe de l’interventor es fa esment a “en cap cas cal oblidar que històricament com s’ha esmentat anteriorment aquest ajuntament ha portat a terme de maneres repetides uns reconeixement de deutes i posterior consignacions de crèdits pressupostaris a favor de les empreses del Grup TMA que denoten que hi ha uns certs i importants desajustaments en el control, seguiment i formalització documental dels serveis prestats per part d’aquest concessionari i el corresponent trasllat dels seus costos als pressupostos municipals per posteriors pagaments”.
Atès el funcionament lesiu per la marxa normal de la nostra administració municipal.
Atès els dubtes que pot generar en la ciutadania un reconeixement de deute d’aquesta importància.
Ateses les recomanacions de funcionament pel que fa al control de les concessions i la demanda de que no es realitzin nous reconeixements de deutes municipals per part de l’interventor municipal.
Atès que aquestes actuacions negatives han estat produïdes per responsables tècnics i polítics dels successius equips de governs municipals.
El Ple de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès en la sessió de 21 de gener de 2008 acorda :
1.- Constituir en el termini màxim de 2 mesos una Comissió d’Investigació formada per 1 representant de cadascun dels Grups Municipals, que analitzarà i determinarà les causes i si s’escau les responsabilitats tècniques i/o polítiques que han generat el reconeixement de deute a favor del concessionari Grup TMA en els darrers 10 anys, per valor de 7.568.887€ a la que es podria sumar 900.000 €, subjectes encara a discussió tècnica.
2.- Dita Comissió comptarà amb el suport dels serveis tècnics municipals i d’Intervenció i Secretaria General i podrà demanar la compareixença d’aquelles persones o empreses que tinguin alguna cosa a veure amb la qüestió analitzada.
3.- Aquesta Comissió d’Investigació elevarà un informe al Ple de la Corporació per tal d’ésser aprovat com a conclusió d’aquesta en el termini de 6 mesos a partir de la constitució de dita Comissió.
Sant Cugat del Vallès, 14 de gener de 2008

Mes informació:

http://www.vilaweb.cat/www/elpunt/noticia?p_idcmp=2700951

1 comentari:

Anònim ha dit...

Aixi a tots el temes clarament sospitosos, ja era hora.