Com publicar un article en aquest bloc:

PORTAL INDEPENDENT AL SERVEI DELS CIUTADANS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Per publicar un article en aquest bloc només heu d'enviar-lo mitjançant un correu electrónic a l'adreça: stcugat2@gmail.com indicant el nom i cognoms, telèfon de contacte i número del DNI.

divendres, 24 de juliol de 2009

L'Ajuntament paga al Tot Sant Cugat i Diari de Sant Cugat 95.288€ anuals per inserció de publicitat i informació institucional (7.941€ mensuals)


ACTA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 16.03.09

ALCALDIA

Comunicació

2.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT DE CONTRACTE AMB PREMSA LOCAL SANT CUGAT, SL, PER A LA INSERCIÓ DE PUBLICITAT I INFORMACIÓ INSTITUCIONAL.

Atesa la necessitat de donar continuïtat al servei d’inserció d’informació d’interès públic i publicitat institucional en els termes i objecte descrits en l’article 3 de la Llei del Parlament de Catalunya 18/2000, de 29 de desembre, per la qual es regula la publicitat institucional.

Atès que en data 28 d’abril de 2005 fou formalitzat amb PREMSA LOCAL SANT CUGAT, SL un contracte de serveis en el marc d’un expedient de procediment negociat a l’empara de l’article 210.h) del Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, aplicable per raons temporals i que establia el límit de durada màxima dels contractes de serveis en 4 anys esdevenint en conseqüència necessària una nova contractació per donar continuïtat al servei de comunicació municipal i publicitat institucional.

Atès que ha estat emès en data 26.02.09 informe conjunt per part del Cap de Gabinet de Premsa i Comunicació i Gerència municipal del qual se’n desprèn i en resulta que a nivell local no hi ha cap altre mitjà que tingui la difusió de les publicacions “TOT SANT CUGAT” i “DIARI DE SANT CUGAT”, amb la correlativa concurrència del supòsit legal d’excepció licitatòria i viabilitat per raons tècniques d’acudir a la contractació a través de procediment negociat sense publicitat segons allò que preveu l’article 154.d) de la vigent Llei Estatal 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) .

Atès la procedència de donar continuïtat al servei de comunicació i publicitat institucional en el marc del contracte de serveis que no podran tenir un període de vigència superior a 4 anys sens perjudici d’una eventual pròrroga màxima de 2 anualitats que en cap cas podran superar aïllada o conjuntament el termini fixat originàriament i amb el límit absolut de durada total del contracte en termes agregats –termini inicial i pròrrogues- de 6 anys, segons que estableix l’article 279 de la LCSP.

En base a tot l’anterior, la Junta de Govern Local adopta els següents:

ACORDS

1r.- ADJUDICAR PROVISIONALMENT a través de procediment negociat sense publicitat a l’empara de l’article 154.b) de la LCSP a PREMSA LOCAL SANT CUGAT, SL el contracte per a prestació del servei d’inserció d’informació d’interès públic i publicitat institucional per a l’any 2009 pel preu de 82.144,83 €/any, més IVA, per un import de 13.143,17 €, resultant un cost total de 95.288 €/any, amb subjecció al Plec municipal de clàusules administratives particulars que regula els contractes de serveis a través de procediment negociat.

2n.- APROVAR, en els mateixos termes que ha estat presentada, la proposta de despesa per un import de 95.288 € (IVA inclòs) referida a l’any 2009 I APLICAR la referida despesa amb càrrec a la partida núm. 92000.46300.2260205.80200, projecte 2009.2.80200.1.1, del Pressupost per a l’exercici 2009, a la bossa de vinculació per consignació suficient.

3r.- REQUERIR a l’adjudicatari provisional a fi que dins el termini de deu dies hàbils, presenti el document següent: - Sengles certificats emesos de manera respectiva per l’Agència Estatal Tributària i per la Tresoreria de la Seguretat Social acreditatius de que l’adjudicatària es troba al corrent en la tributació fiscal i en la cotització a la Seguretat Social.

4t.- ELEVAR a definitiva l’adjudicació provisional sense necessitat de nou acord, un cop transcorregut el termini indicat a l’apartat anterior i presentada en forma la documentació requerida a l’adjudicatari provisional.

5è.- DISPOSAR la formalització del contracte en document administratiu dins del termini de deu dies hàbils computables des de que l’adjudicació resti elevada a definitiva de conformitat amb l’article 140 de la LCSP.

Eleminds