Com publicar un article en aquest bloc:

PORTAL INDEPENDENT AL SERVEI DELS CIUTADANS DE SANT CUGAT DEL VALLÈS

Per publicar un article en aquest bloc només heu d'enviar-lo mitjançant un correu electrónic a l'adreça: stcugat2@gmail.com indicant el nom i cognoms, telèfon de contacte i número del DNI.

dimarts, 18 de desembre de 2007

Nota de Premsa

Donat que l’Ajuntament continua en la seva negativa d’executar les Sentències, i de no procedir al retorn de les quantitats reclamades, els nostres advocats ja han començat a presentar davant l’Ajuntament les reclamacions administratives de cada veí afectat, reclamant el compliment immediat i efectiu de les Sentències.

En cadascuna d’elles es detallen els pagaments realitzats i els interessos legals a retornar calculats fins el dia 7 de desembre de 2.007. Lògicament aquests interessos aniran en augment depenent de la data en que l’Ajuntament faci efectiva la devolució.

Si en el termini d’un mes l’Ajuntament continua amb la seva negativa d’executar-les i de no procedir al retorns de les quantitats reclamades, s’instarà davant dels Jutjats la seva execució forçosa.

En relació a aquesta execució s’ha de fer un aclariment ja que l’Ajuntament al·lega per defensar els seus interessos que no ha donat compliment a les Sentències perque els corresponents Jutjats no han comunicat l’obligació de donar compliment a les mateixes.

No obstant, de conformitat amb el contingut de l’article 104 de la Llei 29/1998, Reguladora de la Jurisdicció Contenciós Administrativa, els Jutjats, mitjançant dues notificacions, que us remetem adjunts, comuniquen a l’administració els deure de complir amb les Sentències un cop rebin l’expedient administratiu.

Hem trucat directament al Jutjat Contenciós Administratiu número 7 de Barcelona, on s’ha seguit el recurs contra l’acord de contribucions especials, i ens han confirmat que el dia 10 d’octubre de 2.007 van rebre ofici de l’Ajuntament en el que es manifestava que s’havia rebut l’expedient administratiu i que es procedirien a realitzar les actuacions oportunes per executar la sentència.

És a dir, l’expedient el tenen des de molt abans del 10 d’octubre.


Sant Cugat del Vallès, 18 de desembre de 2.007


PLATAFORMA CONTENCIÓS ADMINISTRATIU. SECTORS 14-18 DE MIRA-SOL/VALLDOREIX SUD.